Případová studie Prima-obchod.cz

Popis e-shopu

E-shop sloužící jako textilní galanterie na internetu, která nabízí zboží jako textilní látky, kreativní potřeby, módní doplňky a další.

Kategorie

Střední e-shop.

Sledované období

6 měsíců od začátku spolupráce, 1.6.2023 – 30.11.2023.

Použité pojmy

  1. CPC (Cost Per Click): Náklady za jedno kliknutí, metrika používaná pro vyhodnocení nákladové efektivity a výkonnosti internetových reklam.
  2. ROI (Return on Investment): Návratnost investic, finanční metrika používaná k vyhodnocení efektivity investice.
  3. PNO (Podíl nákladů na obratu). Ukazatel, který se vyjadřuje v %. Čím nižší hodnota, tím méně financí je třeba vynaložit na dosažení určitého obratu.
  4. Prokliky: Míra, která udává, kolikrát bylo na reklamu kliknuto.
  5. Konverze: Akce, která vede ve výsledku k nákupu produktu.

 

 

Prima-obchod, využívající cenového srovnávače s obsahovou sítí Srovnáme.cz, dosáhl významného růstu v období od června do listopadu 2023. Díky strategickým krokům v oblasti digitálního marketingu došlo k významnému zlepšení klíčových metrik. Tato studie prezentuje klíčové metriky a úspěchy, které byly dosaženy díky naší spolupráci.

 

Vývoj nákladů a tržeb

U e-shopu byl zaznamenán velmi pozitivní vývoj v nákladech a tržbách, které jsou ilustrovány v Grafu č.1. Prima-obchod začínal s náklady v řádech desítek korun v prvním měsíci od spuštění a s pozvolna rostoucími náklady na reklamu byl evidován výrazný nárůst tržeb, což svědčí o úspěšné ROI strategii.

V posledním měsíci sledovaného období byla výše tržeb již 140 235 Kč s nákladem na marketing 17 601 Kč. Výsledek značí vysokou návratnost investic a efektivitu strategií cenového srovnávače. Celkově bylo e-shopu přivedeno za 6 měsíců 365 128 Kč na tržbách a náklady byly přitom pouhých 48 171 Kč, to poukazuje na úspěšné hospodaření a využití marketingového rozpočtu.

 

Graf č.1 Vývoj celkových nákladů a tržeb

 

 

Efektivní správa CPC

Hodnota CPC byla úspěšně spravována tak, aby byla zajištěna maximální efektivita reklamních výdajů. V průběhu měsíců můžeme sledovat v Grafu č. 2 mírný nárůst CPC, který odráží zvýšenou tržní konkurenci a cílenější přístup k reklamě. Přestože se hodnoty ceny za proklik v některých měsících lehce zvyšovaly, dramatický nárůst tržeb z 9 057 Kč ve druhém měsíci na 140 235 Kč v šestém měsíci ukazuje, že investice do mírně vyššího CPC byla účinná a vedla k výraznému nárůstu tržeb.

V některých měsících došlo k postupnému snížení hodnoty CPC, čímž byla udržována klíčová průměrná hodnota CPC. Toto ukazuje na efektivní správu kampaní, která je založena na správně nastavených algoritmech systému Srovnáme. Přirozené výkyvy v jednotlivých měsících byly ve výsledku minimální a celkové průměrné CPC se ustálilo na hodnotě 2,97 Kč. Výsledná průměrná hodnota odráží vyvážený přístup k cílení, schopnost optimalizovat náklady a současně udržet kvalitu a relevanci prokliků.

 

Graf č.2 Vývoj CPC


Optimalizace prokliků a konverzí

V Grafu č. 3 můžeme u e-shopu sledovat významný růst počtu prokliků a konverzí. Začátek byl s pouhými 9 prokliky v prvním měsíci spuštění kampaní. Po půl roce tento počet vzrostl na 5 637, přičemž konverze se zvýšily z nulové počáteční hodnoty na 223. 

Tento výrazný nárůst byl důsledkem účinného cílení a zvýšené angažovanosti zákazníků, což ukazuje na úspěšnou implementaci marketingových strategií nástroje fungujícího plně automaticky. Za všechny sledované měsíce výkonu e-shopu bylo výsledkem 16 227 prokliků a 577 konverzí. Údaje ukazují, že zvýšení prokliků vedlo ke zvýšení konverzí a odráží tak nepřetržitou práci na zvyšování efektivity a dosahu kampaní.

 

Graf č.3 Vývoj počtu prokliků


Graf č. 4 Vývoj počtu konverzí

 

Poměr Provozního Čistého Obratu (PNO)

V Grafu č. 5 můžeme vidět vyšší PNO v prvním měsíci vzhledem ke spuštění kampaní a nižším počátečním investicím e-shopu. Zatímco stabilní PNO v průběhu času ukazuje na efektivitu a ziskovost těchto investic. PNO se během sledovaného období pohybovalo na různých hodnotách. V posledním měsíci byla naměřena hodnota 12,55 %.

Zásadním ukazatelem je přitom průměrné PNO, které bylo ve výsledku pouhých 13,19 %. Skvělý výsledek tohoto ukazatele naznačuje úspěšnou rovnováhu mezi náklady a ziskovostí.

 

Graf č. 5 Vývoj PNO


Závěr

 

Podrobná analýza klíčových metrik u Prima-obchod odhaluje, jak pečlivě cílené a spravované reklamní kampaně mohou vést ke značnému zlepšení prokliků, konverzí a tržeb. Případová studie ukazuje, že e-shop dosáhl významného růstu během pouhého půl roku využitím výkonného cenového srovnávače s obsahovou sítí.

Výsledky potvrzují úspěch metod a přístupů Srovnáme v oblasti e-commerce. Pro mnohé se stáváme klíčovou cestou růstu v digitálním marketingu s přínosem ve formě významných výsledků jak pro menší, tak pro největší e-shopy na trhu.

 

Nemáte účet na Srovnáme?

Registrace