Marketingový slovníček A – L

Direct marketing, PPC, CPA, CTR… spousta pojmů, u kterých je často problém domyslet si, co vlastně znamenají. Občas je však nutné, abyste jim rozuměli. Proto jsme pro vás připravili tento marketingový slovníček, který poradí jak úplným začátečníkům, tak i těm, kteří jsou v marketingu o něco zkušenější. Tak tedy hurá do toho!

A/B testing

Jedná se o metodu, která umožňuje srovnat, jak fungují různé varianty totožného marketingového nástroje (například aplikace, bannery, webová stránka apod.). S její pomocí tak lze určit třeba to, na které reklamní texty uživatelé klikají nejčastěji.

Affiliate marketing

Označuje partnerský marketing, kdy prodejce (například konkrétní e-shop) spolupracuje s dalšími jedinci či společnostmi (například v podobě konkrétních webových stránek), které prodejci dělají reklamu. Prodejce pak platí provizi nikoliv za reklamu samotnou, ale za každý úspěšný obchod (například za nákup konkrétního produktu nebo za dodaný kontakt).

Ahrefs

Jedná se o sadu nástrojů, které lze využívat v online marketingu, konkrétně v oblasti SEO a sociálních médií.

AIDA

Zahrnuje anglická slova Attention, Interest, Desire a Action. Jedná se o model, podle kterého by měly texty na webových stránkách kopírovat následující kroky (podle nich totiž zákazníci na internetu postupují):

  • Attention – v prvním kroku musíme upoutat pozornost zákazníka
  • Interest – dále je potřeba vyvolat zájem o produkt (například si o něm bude chtít zjistit více informací)
  • Desire – zákazník po našem produktu zatouží
  • Action – vyzveme zákazníka k zakoupení produktu

Občas bývá součástí Aidy pátý krok, kterým je Satisfaction (S) – zákazník je nyní spokojen a náš produkt doporučí svým přátelům.

Adform

Adform označuje dánskou společnost, která nabízí své služby v oblasti online reklamy. V rámci jedné platformy můžou uživatelé optimalizovat své kampaně nebo i nakupovat mediální prostor.

Anchor text

Anchor textem se označují slova, přes které se uživatel proklikne na konkrétní webové stránky. Jedná se tedy o jedno slovo či frázi, pod kterými se schovává hypertextový odkaz.

API

Označuje „Application Programmers Interface“, což v překladu znamená rozhraní pro programování aplikací. Využívá se v softwarovém inženýrství, kdy programátoři využívají sbírku procedur, funkce, třídy či knihovny k programování.

Autoresponder

Jedná se o typ automatizovaného rozesílání e-mailů, u kterých byl dopředu nastaven čas odeslání. Příkladem může být Welcome kampaň, sestavená z několika za sebou jdoucích e-mailů. Ty představí uživateli e-shop/produkt/službu.

B2B

Zkratka pro označení „Business to Business“. Jedná se o vztahy mezi obchodními společnostmi (například vztah mezi firmou a jejími dodavateli). Důraz se zde klade na samotný obchod, nikoliv na získání zákazníka, jak je tomu u konceptu B2C.

B2C

Zkratka pro označení „Business to Customer“, tedy od obchodníka k zákazníkovi. Jedná se o vztah mezi obchodníkem a koncovým zákazníkem (spotřebitelem).

Banner

Jeden z typů internetové reklamy, který se nejčastěji zobrazuje u okrajů webových stránek. Tvoří jej například animace nebo obrázek s textem. Ačkoliv je jedním z nejstarších druhů online reklamy, stále patří k těm nejčastěji využívaným.

Bid

Označuje nabídku, za kterou je obchodník ochotný získat návštěvníka z mediálního prostoru.

Big Data

Big Data označují objem dat, která pro svoji velikost nejdou zpracovat běžnými softwarovými prostředky. Spadají sem například data z databází a struktur, jako jsou například sociální sítě, databáze klientů atd. Big Data se dále využívají k analýze, ze které je patrné, jak se lidé chovají na internetu – například konkrétní skupina zákazníků.

Black hat SEO

Tento termín označuje podvodné techniky, které navyšují hodnocení webové stránky. To znamená, že webové stránky vyhledávací robot zařazuje při vyhledávání výše, než by měl.

Blog

Blog označuje webovou stránku, na kterou zpravidla jeden autor přispívá svými příspěvky a příběhy na různá témata. Jedná se vlastně o jakousi formu internetového deníčku. Blog si může kdokoliv zdarma založit a vést (na webu wordpress.com nebo třeba blogger.com).

Bounce rate

Jedná se o procentové vyjádření toho, kolik návštěvníků zavítalo na konkrétní web a ihned jej opustilo (například zjistili, že web neobsahuje to, co hledali).

Branding

V marketingu označuje veškeré postupy, které budují značku obchodníka (například příběh stojící za vznikem značky, komunikace společnosti k zákazníkům apod.). Účelem je posílit povědomí o značce a vybudovat k ní pozitivní vztah.

Budget

Znamená rozpočet. V marketingu se budgetem rozumějí veškeré finance, které jsme ochotní investovat do propagace našich produktů či služeb. Většinou se jedná o částku bez DPH.

Buzz

Překládáme jako bzukot a označujeme tím rozruch, který vznikne okolo konkrétní značky. Může být vyvolán záměrně (záměrně zvyšujeme povědomí o značce), či spontánně (mezi lidmi se o značce mluví bez našeho přičinění). Bzukot se mezi lidmi rychle šíří, protože pod něj spadají veškeré emoce, vzrušení a rozruch.

Buzz marketing

Využívání záměrného bzukotu pro posilování povědomosti o značce se nazývá buzz marketing. Patří sem například šíření vtipného či kontroverzního obsahu mezi lidmi.

Click Fraud (podvodné/neplatné klikání)

Označuje neplatná kliknutí, ke kterým můžou jednotlivci či společnosti přistupovat proto, aby ublížili konkurenci. Opakovaným falešným proklikáváním na inzerát konkurenta můžou totiž vyčerpat jeho rozpočet.

CMS

Jedná se o „Content Management System“, tedy systém pro správu obsahu. Jsou to složité webové aplikace, s jejichž pomocí můžeme spravovat webové stránky, aniž bychom museli mít znalosti kódování.

  • wordpress.com (jeden z nejpoužívanějších redakčních systémů)
  • SvětCMS informace ze světa redakčních systémů, Jan Polzer

Collabim

Označuje aplikaci, která pomáhá s prací v oblasti SEO. Využívá se například k analýze konkurence nebo ke sledování pozic klíčových slov ve vyhledávačích.

Content marketing

Znamená obsahový marketing. Jedná se tedy o marketingové činnosti pracující s obsahem (atraktivní a čtivé informace) tak, aby podnikatel získával nové zákazníky a udržel si ty stávající.

Cookie

Označují malé kódy, které dokáží sledovat aktivity uživatelů internetu. Webové stránky si tyto cookies ukládají skrze prohlížeč do počítače uživatele. V případě, že uživatel později webové stránky opět navštíví, prohlížeč tuto uloženou cookie vyšle webové stránce a ta získá důležité informace o jeho minulém chování na tomto serveru (například jaký si zvolil jazyk webu, jaké navštívil produkty apod.). Webové stránky s těmito informacemi mohou dále pracovat, třeba při personalizaci zobrazení produktů.

Copy

Jedná se zpravidla o krátký text inzerátu či reklamy.

Copywriting

Označuje tvorbu poutavých reklamních textů osobami, kterým se říká copywriteři. Pod copywriting spadají také tiskové zprávy, motta a slogany firem, otextování webových stránek apod.

Corporate Identity

Spadá pod něj jednotný vizuální styl konkrétní společnosti, kterým se prezentuje navenek. Základními prvky je firemní logo, barvy a písmo.

CPA

Pod pojmem CPA máme na mysli anglická slova „Cost per Action“, do češtiny překládané jako „cena za akci“. Znamená to, že zadavatel reklamy za ni zaplatí až v případě, kdy zákazník učiní požadovanou akci (konverzi), například si objedná produkt nebo se zaregistruje na webových stránkách.

CPC

Znamená „Cost per Click“, tedy cena za proklik. V tomto případě zadavatel reklamy platí za inzerci ve chvíli, kdy se uživatel skrze konkrétní inzerát proklikne na požadovanou stránku.

CPP

Znamená „Cost per Point“, tedy cena za bod. Využívá se při placení za reklamy v médiích, především v televizi. CPP vlastně znamená cenu za zasáhnutí 1 % cílové skupiny.

CPT

V angličtině znamená „Cost per Thousand“, tedy cena za tisíc. V tisku se jedná o cenu za tisíc čtenářů, v prostředí internetu pak za cenu za tisíc zobrazení reklamy.

Cross-selling

Jedná se o prodejní taktiku, kdy se prodejce snaží navýšit nákup zákazníka tím, že mu nabízí produkty související se zbožím, které poptává. Příkladem je třeba situace, kdy zákazník kupuje nové boty a prodavač mu k nim nabízí sprej na jejich impregnaci.

CTA

Je zkratka pro „Call to Action“, tedy výzva k akci. S tímto pojmem se často pracuje v e-shopech, kdy chceme návštěvníka nějak motivovat k nákupu našich produktů či služeb.

CTR

Znamená „Click Through Rate“, v češtině označováno jako míra prokliku. CTR zachycuje procentuální poměr mezi počtem zobrazení reklamy a počtem kliknutí na tuto reklamu.

Database Management

Jedná se o správu veškerých informací, které jsou uloženy v určitém systému (například v počítači).

Design manuál

Je manuál firmy stanovující pravidla, kterými se bude firemní značka řídit v oblasti barev, písmen, fontů apod. Účelem je zachovat jednotnost v používání.

Deadline

Označuje termín, do kterého musí být zadaný úkol splněn. Tento pojem se používá napříč různými obory, neváže se tedy pouze na marketing.

Direct marketing

Znamená přímý marketing, které společnosti využívají při komunikaci se svými zákazníky například skrze e-maily či telefon. Hlavní myšlenka spočívá v přímém oslovování klientů, které snižuje vzájemnou anonymitu mezi prodejcem a zákazníkem. Prodejci zároveň umožňuje získání bližších informacích o zákaznících, díky čemuž pak může klientům nabídnout přesně to, co potřebují.

Display reklama

Je typ internetové reklamy, ve které se používají obrázky, videa či zvuky. Patří sem například bannery, pop–up vyskakovací okna apod.

DNS

Jedná se o zkratku „Domain Name System“, která označuje hierarchický systém doménových jmen.

Doména

Jedná se o jedinečnou adresu, která slouží k prezentaci na internetu. Domény jsou různých řádů (tedy úrovní) a ty jsou rozděleny tečkou. Například doména prvního řádu v rámci České republiky je „.cz“, doména druhého řádu potom „srovname.cz“.

Event marketing

Označuje zážitkový marketing, který staví na myšlence, že věci je lepší prožít. Jde o pořádání událostí a akcí (veletrhy, večírky, sportovní akce…) pro různé cílové skupiny – zákazníky, zaměstnance, obchodní partnery, novináře atd. Cílem je prohloubit povědomí o značce skrze společné zážitky.

Eventy

Event označuje nějakou událost, akci, či nevšední zážitek. Může mít podobu společenského večírku, sportovních akcí, veletrhů, firemní párty atd. Eventům jako důležitému nástroji v prohlubování povědomí o značce se věnuje Event marketing.

Facebook

Je sociální síť na internetu, na které se uživatelé zdarma registrují a následně ji využívají jako prostor pro komunikaci s jinými lidmi. Facebook nabízí široké možnosti komunikace, využijí jej jak jednotlivci, tak i podnikatelé, neziskové organizace, organizace veřejné správy apod. Facebook je dnes důležitou součástí marketingové komunikace firmy a její prezentace na veřejnosti.

Facebook Ads

Jedná se o placenou reklamu, která se zobrazuje uživatelům na sociální síti Facebook. Volit lze různé varianty platebních technik, jako třeba PPC („Pay per Click) nebo PPV („Pay per View).

Framework

Marketingový framework je schéma marketingového plánu/strategie/taktiky prodejce. Jedná se vlastně o grafickou podobu našich marketingových aktivit.

Google

Je americká technologická společnost, která v současnosti nabízí okolo 150 služeb. Mezi nejznámější patří nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě Google, internetový prohlížeč Google Chrome nebo třeba největší videoserver na světě YouTube.

Google Adwords

Jedná se o rozhraní na správu reklam zobrazujících se v internetovém vyhledávači a obsahové síti Google, kdy inzerent platí za proklik (tzv. PPC reklama). Tedy za situaci, kdy se návštěvník reálně proklikne na inzerované webové stránky.

Google Analytics

Jedná se o aplikaci, která po nasazení kódu umožňuje uživatelům sledovat statistiky jejich webových stránek (návštěvnost, chování uživatelů, výkonnost online kampaní apod.).

Guerrilla marketing

Jde o nekonvenční marketingové strategie, kdy se vsází na neotřelé způsoby propagace značky s minimálními náklady. Podobné marketingové strategie jsou často kontroverzní či agresivní. Pokud jsou guerilla marketingové strategie úspěšné, zasáhnou velkou část veřejnosti.

Hashtag

Hashtag znamená slovo, které je označeno křížkem (například #hashtag). V současnosti se hojně používá na sociálních sítích jako je Twitter, Instagram a Facebook. Hashtag je vlastně klíčové slovo (nebo fráze), které po rozkliknutí najde další související příspěvky.

Home Page

Do češtiny překládáno jako domovská stránka. Jedná se o hlavní stránku webu, která se zobrazí jako první. Funguje jako navigátor na další podstránky webu.

HTTP

Znamená „Hypertext Transfer Protokol“. Jedná se o protokol, který přenáší data na internetu. Tento protokol není zašifrovaný, to znamená, že data, která přenáší, lze sledovat či odposlouchávat.

HTTPS

Jedná se vlastně o http, rozdíl je v tom, že data, která https přenáší mezi serverem a návštěvníkem, jsou šifrovaná.

Imprese

Jedná se o počet zobrazení reklamy na internetu. Imprese však neudává počet zhlédnutí, některé reklamy jsou například špatně viditelné a uživatel si jich tak nemusí všimnout. S tímto však imprese nepočítá.

Infografika

Označuje informace, které jsou sdělovány nikoliv samotným textem, ale obrázkem. Infografika dokáže čtenáři jednoduše sdělit i složité informace.

Internetový marketing

Tímto pojmem rozumíme veškeré marketingové aktivity, které se dějí na internetu. Ačkoliv má svá specifika, vychází z klasického marketingu, který se snaží porozumět zákazníkovi a jeho potřebám.

Inbound marketing

Znamená získávání zákazníků prostřednictvím zajímavého obsahu – například skrze PR články, příspěvky na sociálních sítích apod. Nejde tedy o přímé nabízení produktů či služeb.

Instagram

Jedná se o sociální síť, kde je hlavní myšlenkou sdílení fotografií/videí uživatelů za pomocí hashtagů. Některé firmy dokáží Instagram úspěšně využívat jako prostor k propagaci svých služeb.

Klíčové slovo

Jedná se o slova či fráze, které uživatelé nejčastěji zadávají do internetových vyhledávačů. Často jsou proto součástí prodejních textů na webových stránkách. Klíčová slova jsou často do těchto textů citlivě zasazená, aby nepůsobila rušivě.

Kontextová reklama

Je nejčastěji textová reklama, která se zobrazuje podle obsahu (tedy kontextu) konkrétní webové stránky, na které je umístěná. Pracuje s klíčovými slovy dané stránky –  například pokud narazíme na blog o vaření, na stránce se zobrazí třeba reklamy na kurzy vaření.

Konverzní poměr (CR – Conversion Rate)

Konverzní poměr, anglicky „Conversion Rate“ (CR), v procentech vyjadřuje to, kolik návštěvníků webu vykonalo námi požadovanou akci, například nakoupili zboží, zaregistrovali se, nechali na sebe kontaktní údaje apod.

KPI (Key Performance Indicator)

Jedná se o klíčové ukazatele výkonu. Tento pojem je široce aplikovatelný v různých oborech a vždy ukazuje, nakolik jsme byli v různých aktivitách úspěšní. Začínající e-shop může mít jako své KPI počet nových zákazníků, případně se KPI v marketingu vyjadřují skrze míru prokliku (CTR), konverzní poměr (CR) atd.

Landing page

Jedná se o takovou webovou stránku, která se uživateli zobrazí po kliknutí na reklamu. V internetových kampaních hraje důležitou roli, protože podle ní se zákazník dále rozhoduje, jakou akci provede (zda si něco koupí, nebo stránku opustí atd.).

Layout

Označuje grafické rozložení různých prvků na jedné straně. Layout platí jak pro tisková, tak i elektronická média. Do layoutu tak spadá například veškerý text, obrázky, nadpisy, logo, barva, typ písma apod.

Leaderboard

Je horizontální reklamní banner, který je kvůli svému tvaru nejčastěji umístěn nahoře na začátku webu, nebo dole pod jeho obsahem.

Link building (v Česku Linkbuilding)

Znamená budování zpětných odkazů a ovlivňuje to, nakolik dobře se konkrétní webové stránky zobrazují ve výsledcích vyhledávání. Ve zkratce se tedy jedná o situace, kdy na cizích (resp. partnerských) webových stránkách odkazují na vaše webové stránky.

Linkbaiting

Jedná se o pasivní formu linkbuildingu, kdy ostatní lidé z vlastní vůle odkazují na vaše webové stránky. Například napíší text, do kterého umístí odkaz na vaše produkty či služby.

LinkedIn

Jedná se o sociální síť, která umožňuje uživatelům aktivity související s profesí. Můžou si zde najít práci, případně jsou kontaktováni samotnými firmami, které LinkedIn často využívají při hledání nových zaměstnanců.

Long Tail (dlouhý ocas)

Označuje taková slova a fráze, která jsou natolik specifická, že je lidé nezadávají do vyhledávačů v takové míře, jako slova obecná. Například slovo „pozemek“ bude mít větší počet vyhledávání, než „pozemek k prodeji 200m2 Praha“. V oblasti SEO a PPC je důležité s „Long Tail“ pracovat, nabízí totiž přesné cílení za nízké náklady na kampaň.

Logo

Slouží jako symbol pro konkrétní značku. Logo je často vybíráno tak, aby si jej zákazník dobře zapamatoval a spojil si ho s firmou a jejími produkty.

Logotyp

Jedná se o nápis, který obsahuje název firmy či produktu. Součástí může být i logo.

V první části slovníčku jsme se podívali na výrazy od A až po L. Pokud se chcete o marketingu dozvědět víc, přečtěte si jeho druhou část (M – Z).